PAINT ANNAPOLIS 2017 JURIED ARTISTS

Bruno Baran

Bruno Baran

--------------------------------------

Joanna Barnum

Joanna Barnum

--------------------------------------

Lon Brauer

Lon Brauer

--------------------------------------

Raymond Burns

Raymond Burns

--------------------------------------

David Diaz

David Diaz

--------------------------------------

Trish Doty

Trish Doty

--------------------------------------

Melissa Gryder

Melissa Gryder

--------------------------------------

Frank Hallinan-Flood

Frank Hallinan-Flood

--------------------------------------

Martha Hayden

Martha Hayden

--------------------------------------

Neal Hughes

Neal Hughes

--------------------------------------

Greg Johannesen

Greg Johannesen

--------------------------------------

Perry Kapsch

Perry Kapsch

--------------------------------------

Ken Karlic

Ken Karlic

--------------------------------------

Paul Keysar

Paul Keysar

--------------------------------------

Melanie Landrith

Melanie Landrith

--------------------------------------

Jackie Clark

Jackie Clark

--------------------------------------

Paul Maloney

Paul Maloney

--------------------------------------

Patrick Meehan

Patrick Meehan

--------------------------------------

Lynn Mehta

Lynn Mehta

--------------------------------------

Crystal Moll

Crystal Moll

--------------------------------------

Joe Palmerio

Joe Palmerio

--------------------------------------

Elise Phillips

Elise Phillips

--------------------------------------

Crista Pisano

Crista Pisano

--------------------------------------

Craig Reynolds

Craig Reynolds

--------------------------------------

Tony Robinson

Tony Robinson

--------------------------------------

Marilyn Rose

Marilyn Rose

--------------------------------------

Cynthia Rosen

Cynthia Rosen

--------------------------------------

Clelia Cardano Sheppard

Clelia Cardano Sheppard

--------------------------------------

Raymond Ewing

Raymond Ewing

--------------------------------------

Mick Williams

Mick Williams

--------------------------------------